دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

در این قسمت اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران و رایانه تهران معرفی شده اند.


اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
سید مهدی میرمهدی کمجانی
رئیس
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
منوچهر زند
نایب رئیس اول
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
غلامرضا پاک ضمیر
نایب رئیس دوم
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
محمد سعید فرهمند سیلاب
خزانه دار
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
عبدالعلی قاسمی دارستانی
دبیر
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
محسن مقدم مهر
عضو هیئت مدیره 1
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
بهزاد مبینی
عضو هیئت مدیره 2

مسئول هر کمیسیون به شرح زیر اعلام می گردد.


اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
غلامرضا پاک ضمیر
کمیسیون بیمه و مالیات
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
منوچهر زند
کمیسیون شکایات
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
محمد سعید فرهمند سیلاب
کمیسیون آموزش
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
بهزاد مبینی
کمیسیون فنی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
مسعود محمدی
بازرس هیات مدیره
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - معرفی هیئت مدیره
محسن مقدم مهر
کمیسیون بازرسی